Privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens ThermoNoord B.V. (hierna: “ThermoNoord”) verwerkt en welke rechten u als betrokkene heeft. ThermoNoord is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van de persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.thermonoord.nl en de bestelapp van ThermoNoord op IOS en Android.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
ThermoNoord zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hieronder zal worden aangegeven of daarmee verenigbaar zijn. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Contactformulier
Via het contactformulier op de website kunt u in contact te komen met ons. In dit kader vragen wij om uw naam, en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op uw vraag of opmerking en om u gericht antwoord te kunnen geven.

Nieuwsbrief en informatie
Indien u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en meest recente ontwikkelingen van ThermoNoord, dan kunt u zich via de website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij vragen daarnaast naar uw voornaam en eventueel achternaam om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken. Het invullen van uw voor- en achternaam is niet verplicht.

ThermoNoord stuurt u vervolgens een e-mail om uw inschrijving te bevestigen, om er zeker van te zijn dat u geen ongewenste nieuwsbrieven van ons ontvangt. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u af te melden voor deze e-mails. Ook kunt u contact met ons opnemen via communicatie@thermonoord.nl. Wij zullen uw afmelding zo spoedig mogelijk verwerken.

Account
In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, (bezorg- en vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en kortingsafspraken. In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties en gemaakte offertes. Daarnaast slaan wij in uw account de door u opgegeven interesses op, namelijk uw favorietenlijstjes en uw e-mail- en personalisatievoorkeuren. Zo kunnen we het bestelproces makkelijker voor u maken.

Bestelling
Als u iets bestelt (via de website), hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen verwerken, deze te bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de noodzakelijke gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestanden die worden meegestuurd met de pagina’s van de website en die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij maken gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Hiervoor verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Marketing
Indien u producten of diensten van ThermoNoord heeft gekocht, kunnen wij u informatie en aanbiedingen toezenden over vergelijkbare producten en diensten. Daarvoor is geen toestemming vereist.

Solliciteren
Wanneer u solliciteert, worden de persoonsgegevens in uw sollicitatie door ons verzameld. Uw persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt, verkregen van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die u bij ons heeft aanbevolen voor een potentiele functie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, zulks in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het evalueren van uw beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals anderszins nodig is in de werving- en selectieprocedures.

Als het selectieproces is afgerond, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Het kan ook voorkomen dat wij uw CV graag in ons systeem houden om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele relevante vacatures. Hiervoor zullen wij altijd uw toestemming vragen. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?
In bepaalde gevallen zal ThermoNoord uw persoonsgegevens  verstrekken aan andere partijen, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn, wij uw toestemming hiertoe hebben of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Zo delen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met de volgende derde partijen:
  • ​​​​​​logistieke dienstverleners;
  • leveranciers van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • partijen die ons ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • partijen die financiële diensten leveren, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Sommige derde partijen fungeren als verwerker van ThermoNoord, omdat zij enkel op basis van onze instructies uw gegevens verwerken. Met dergelijke partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor ook de beveiliging van uw gegevens wordt gewaarborgd. Zo maken wij gebruik van een mailings-software om u onze nieuwsbrieven te kunnen toesturen. Zo verstrekken wij uw gegevens bijvoorbeeld aan Spotler.

Het kan voorkomen dat de bedrijven met wie ThermoNoord persoonsgegevens deelt buiten de Europese Unie zijn gevestigd, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. ThermoNoord verstrekt in dat geval enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. In het geval dat persoonsgegevens worden gedeeld met partijen buiten de Europese Unie zorgt ThermoNoord ervoor dat er voor dit derde land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt of, indien dat niet het geval is, dat wij zelf passende waarborgen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens door contractuele afspraken over gegevensbescherming te maken, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van artikel 49 van de AVG.

Daarnaast kunnen we uw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van onze onderneming of activa of een deel daarvan, kan de informatie die we in ons bezit hebben onderdeel uitmaken van die verkoop. In dat geval kunt u, al naargelang het geval, via e-mail en/of een kennisgeving op de website op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in eigendom of gebruik van uw informatie, alsmede de keuzes die u eventueel heeft met betrekking tot die informatie.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verwerken
Om controle te houden over uw persoonsgegevens heeft u het recht om ThermoNoord te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Als een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen dan de verwerking die enkel is gebaseerd op uw toestemming vanaf dat moment stopzetten.

U heeft dus het recht om:
  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • correctie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te (laten) dragen.

Binnen één maand na ontvangst van uw verzoek zult u een reactie op dit verzoek ontvangen.
​​​Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze verlenging zult u binnen één maand geïnformeerd worden. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie of de afwijzing van uw verzoek, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij de rechter.

Een verzoek kunt u indienen via communicatie@thermonoord.nl.

Beveiliging
Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Bewaartermijnen
Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Wijzigingen
Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en u waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.