Disclaimer

Disclaimer Voor alle duidelijkheid wijst ThermoNoord B.V. ('ThermoNoord') ten aanzien van de website www.thermonoord.nl u op het volgende:

De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ThermoNoord. Het is niet toegestaan om een site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ThermoNoord. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze websites getoonde informatie wordt door ThermoNoord met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de sites wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ThermoNoord behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel ThermoNoord alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ThermoNoord niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ThermoNoord, welke geen eigendom zijn van ThermoNoord, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de websites van ThermoNoord. Hoewel ThermoNoord uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ThermoNoord worden onderhouden wordt afgewezen.

ThermoNoord sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites.